Steun en hulp

Als pedofiel kun je je soms eenzaam en depressief voelen, of een gebrek aan zelfacceptatie ervaren. Sommige pedofielen hebben moeite met hun seksuele gevoelens.

Ontdek je pedofiele gevoelens bij jezelf dan kan dat leiden tot schaamte of zelfs tot paniek. Je kunt je alleen voelen omdat het lijkt alsof je er met niemand over kan praten.

Het is belangrijk te weten dat je een fijn leven kunt hebben met pedofiele gevoelens zonder dat je daarbij de wet overtreedt. Steun van gevoelsgenoten en/of professionele hulp kan daarbij helpen.

Zoek je steun?

Contact met gevoelsgenoten, andere mensen met pedofiele gevoelens, kan helpen bij het leren accepteren van jezelf. Het kan je helpen te beseffen dat je geen monster bent maar een mens met pedofiele gevoelens. Gesprekken met andere pedofielen kunnen eenzaamheid, depressie en stress verminderen. Zij hebben dezelfde ervaringen en kunnen vertellen hoe zij omgaan met pedofiele gevoelens, stress, een coming-out, of zij hulp zochten en waar.

Pedofilie.nl organiseert wekelijks een chat voor contact met gevoelsgenoten. De chat wordt bezocht door tientallen personen vanaf zestien jaar en ouder.

Je kunt op Pedofilie.nl ook verhalen lezen van gevoelsgenoten en hoe zij omgaan met pedofilie in hun dagelijks bestaan.

Zoek je hulp?

Contact met professionals kan helpen als je mentaal sterker wilt worden, je hart wilt luchten en/of graag met een objectieve partij praat. Professionele hulpverleners kunnen helpen bij somberheid, een negatief zelfbeeld, verdriet, stress en zijn vaak beter in staat te helpen als meer problemen zijn dan alleen pedofiele gevoelens Bijvoorbeeld als je ook kampt met trauma of psychische stoornissen. Gespecialiseerde professionals kunnen je bijstaan als je bang bent je seksuele gevoelens voor kinderen of tieners in de praktijk te brengen.

Aan de chat van Pedofilie.nl zijn enkele professionele therapeuten verbonden. Zij kunnen samen met jou onderzoeken wat je hulpvraag precies is en welke hulp voor jou het meest geschikt is.

Zie de pagina’s ‘Wat je moet weten over hulp’ en ‘Overzicht van hulpverleners’ voor meer informatie.

Wat je moet weten over hulp

Hulpvraag

Als je professionele hulp zoekt, staat jouw hulpvraag centraal. Het is verstandig vooraf na te denken over je hulpvraag. Als je wilt kan Pedofilie.nl je hierbij helpen. Voorbeelden van hulpvragen van mensen met pedofiele gevoelens zijn:

 • Ik wil van mijn depressieve gevoelens af.
 • Ik wil mij minder eenzaam voelen.
 • Ik wil graag mijn partner/familie/vrienden vertellen over mijn geaardheid.
 • Ik loop vast in mijn leven thuis en op het werk. Ik heb hulp nodig.
 • Ik wil geen kinderen beschadigen, maar soms twijfel ik of ik dat volhoud.
 • Ik wil graag stoppen met het kijken naar kinderporno.

Mensen vragen ook wel:

“Hoe kom ik van mijn pedofiele gevoelens af?”

Als je pedofiele gevoelens niet iets eenmaligs zijn en meer lijken op een voorkeur, dan is dat waarschijnlijk niet mogelijk. Net zoals je pedofiele gevoelens niet kiest, kan je ook niet kiezen ze niet te hebben. Gelukkig kun je wel leren deze gevoelens zo in het dagelijks leven te passen dat je toch een fijn leven kunt hebben. Zowel contact met gevoelsgenoten als professionele hulp kan hierbij helpen.

Forensische en non-forensische hulp
Hulp voor pedofielen is in te delen in forensische en non-forensische hulp. Forensische hulp is er voor mensen die door een psychische of psychiatrische stoornis een gevaar vormen voor zichzelf en vooral voor anderen. Deze vorm van hulpverlening kan door een rechter worden opgelegd. Forensische hulp wil voorkomen dat iemand een misdaad pleegt. Meer informatie over forensische hulp vind je hier.

Non-forensische hulp is gericht op hulpvragen zonder dat er sprake is van een strafbaar feit of dreiging daarvan. Hier kun je dus terecht voor hulpvragen over bijvoorbeeld depressie, perspectief in het leven als pedofiel, negatief zelfbeeld, omgaan met stigma of eenzaamheid.

Ik heb een gewone hulpvraag en ga naar een forensische hulpverlener. Kan dat?

De ervaring leert dat het belangrijk is dat een hulpverlener enige basiskennis heeft van pedofilie. Pedofilie.nl ervaart helaas een tekort aan (non-forensische) psychologen en therapeuten met voldoende kennis van pedofilie en ervaring met cliënten met pedofiele gevoelens. Pedofilie.nl ziet dat forensische hulpverleners zich ook richten op non-forensische hulp. Het is prima dat hierdoor meer hulp beschikbaar komt, maar het is helaas niet zonder risico. Pedofielen die non-forensische hulp zochten bij een forensische hulpverlener, geven de volgende tips:

 • Zorg voor een duidelijke hulpvraag. Onderzoek eerst alternatieven buiten de forensische zorg.
 • Vraag vanaf het begin toegang tot je dossier en vraag om correctie indien nodig.
 • Als er geen sprake is van een delict voorkom dan afname van een risico-inventarisatie op delictherhaling. Of krijg vooraf de garantie dat er geen conclusies aan worden verbonden.
 • Vraag desgewenst om een privacyverklaring voor de verzekering zodat de behandelcode niet herkenbaar is voor de verzekeraar.
 • Wees je bewust van wat je vertelt. Je verhaal kan worden gescreend op risico’s.

Kun je dan maar beter géén hulp zoeken bij forensische hulp? Toch wel. Zij beschikken vaak over expertise op meerdere terreinen. Zij kunnen dus complexe hulpvragen behandelen zonder dat hulp bij meerdere zorgaanbieders nodig is.

Wanneer en hoe vertel je je hulpverlener over je pedofiele gevoelens?

Hierop is niet één antwoord. Bij Pedofilie.nl hoorden we meerdere varianten. De één voert eerst een paar algemene gesprekken om in te schatten of het veilig genoeg is. Een ander valt met de deur in huis. Wij hoorden van trajecten waar de hulpverlener even tijd nodig had om zich op het onderwerp in te lezen.

In de rubriek Mensen op deze site staat het verhaal van een pedofiel die zijn hulpverlener per brief informeerde.

Deze zinnen kunnen helpen het gesprek te starten:

 • “Ik zou willen praten over seksualiteit en mijn twijfels daarbij.”
 • “Ik voel mij somber omdat ik nooit kan bespreken wat mij echt dwars zit.”
 • “Ik heb altijd kunnen doen alsof er niets aan de hand is, maar dat lukt me niet meer.”
 • “Ik kan niet zijn wie ik ben, niet zoals hetero’s en homo’s dat wel kunnen”

Wat is goede hulp?

Pedofilie wordt niet altijd goed begrepen. Ook niet door professionele hulpverleners. Voor hen is daarom de GGZ Zorgstandaard Parafiele en hyperseksuele stoornissen (link) opgesteld. Daarin staan de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van mensen met onder andere pedofiele gevoelens. Pedofilie.nl droeg bij aan deze zorgstandaard.

Hoe herken je goede hulp? Die hulp voldoet tenminste aan deze uitgangspunten:

 • De hulpverlener benadert cliënten met pedofiele gevoelens niet op voorhand als potentiële zedendader. Lang niet iedereen met een pedofiele interesse handelt daarnaar op een manier die schadelijk is voor een ander. Een pedofiel is niet per se een zedendader. Ontucht met kinderen komt in de meeste gevallen niet voort uit een pedofiele geaardheid.
 • De hulpverlener zorgt voor openheid en transparantie. Bijvoorbeeld over de eigen normen en waarden op het gebied van seksualiteit. Ook is de hulpverlener duidelijk over beroepsgeheim en de grenzen daarvan.
 • De hulpverlener veroordeelt seksueel grensoverschrijdend gedrag maar niet de persoon. Een hulpverlener vermijdt woorden als ‘fout’, ‘dader’, ‘stoornis’ en ‘afwijking’.
 • Pedofilie is niet is te genezen. Behandeling richt zich erop dat de cliënt ermee kan leven op een manier die voor hem of haar acceptabel is en zonder dat de cliënt zelf of anderen daarvan schade ondervinden.

Privacy in de zorg

Het behoeft geen uitleg dat het hebben van pedofiele gevoelens bijzonder gevoelige informatie is. Je wil niet dat die informatie ongecontroleerd wordt gedeeld.

Neem voordat je een hulptraject start de tijd je te verdiepen in het onderwerp privacy. De meeste GGZ instellingen verstrekken op hun website goede informatie over je rechten met betrekking tot privacy. Dit zijn de belangrijkste:

 • Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die de hulpverlener van je verwerkt;
 • De wet schrijft voor dat de hulpverlener de gegevens 20 jaar moet bewaren na afronding van de behandeling;
 • Je hebt recht op informatie over welke gegevens je hulpverlener verwerkt en hoe zij met deze gegevens omgaan;
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens eenvoudig over te dragen aan een andere hulpverlener;
 • Je hebt het recht om (een deel van) je gegevens te laten verwijderen, te corrigeren en af te schermen;
 • Je hebt het recht om bezwaar in te dienen als je van mening bent dat de hulpverlener je persoonsgegevens niet juist verwerkt;

Een hulpverlener zal altijd schriftelijk toestemming vragen om informatie over jou te delen met anderen. Lees die verklaringen altijd zorgvuldig door voordat je tekent. Beoordeel welke informatie wel en niet gedeeld mag worden. Als je niet wilt dat je verzekeraar je diagnose kent, vraag de hulpverlener dan om een privacyverklaring. Als je deze ondertekent wordt de behandelcode niet herkenbaar.

Het beschermen van privacy is mensenwerk en fouten komen dus voor. Wees alert en benadruk bij je hulpverlener het belang van jouw privacy en herhaal dat wanneer nodig.

Meldplicht

In Nederland geldt sinds 2013 voor de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie een meldplicht bij een vermoeden van kindermishandeling waaronder seksueel kindermisbruik.

Pedofilie.nl

De aan Pedofilie.nl verbonden zorgprofessionals hebben ook deze meldplicht. Dit houdt in dat als iemand aan hen concreet aangeeft zichzelf of een ander in de nabije toekomst iets te gaan aandoen dan zullen de zorgprofessionals daarvan een melding maken. Een voorwaarde is dat de persoon te identificeren is. Een pseudoniem in de chat wordt niet beschouwd als een identificeerbaar persoon.
Als een zorgprofessional van plan is een melding te doen, laten zij dit de persoon indien mogelijk vooraf weten. De bij de chat betrokken zorgprofessionals hebben aangegeven dat het daadwerkelijk doen van een melding zéér zeldzaam is.

Er geldt geen meldplicht voor zaken uit het verleden. Pedofilie.nl is geen formele organisatie en heeft dan ook geen meldcode vastgesteld.

De moderatoren van de chat zijn geen zorgprofessionals en hebben geen meldplicht.

Zorgprofessionals buiten Pedofilie.nl

De precieze procedure van de meldplicht kan per zorginstelling of hulpverlener verschillen. Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten een meldcode vaststellen en in hun organisatie invoeren. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Overzicht van hulpverleners

Huisarts
Een gesprek met de huisarts is vaak de start voor het vinden van hulp. Wil je een doorverwijzing naar een psycholoog of therapeut dan heb je een doorverwijzing nodig van de huisarts. Als je niet tegen je huisarts wilt zeggen dat je pedofiele gevoelens hebt, kun je zeggen dat je gevoelens van depressie hebt en graag een doorverwijzing wil naar een psycholoog.

Je kunt zelf een zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg zoeken via Kiezen in de GGZ.

https://kiezenindeggz.nl/

Met onderstaande professionele hulpverleners heeft Pedofilie.nl goede ervaringen en/of werkte met hen samen.

Movearis.nl (Schagen, Noord-Holland)
Een bureau voor psychosociale counseling. Debby Versteege van Movearis is verbonden aan de chat van Pedofilie.nl.

Seksuoloog Erik van Beek (Haarlem, Noord-Holland)
Van Beek is goed bekend met het thema pedofilie en behandelt al geruime tijd mensen met pedofiele gevoelens.

Bureau Seksuele Gezondheid Amersfoort (Utrecht)
Esther van der Steeg: “Ik heb geen oordeel over mensen met een pedofiele seksuele oriëntatie. Ik denk mee over het oplossen van problemen, angsten, schaamte- en schuldgevoelens.”

Seksuoloog Christa Betz (Breda, Eindhoven, Noord-Brabant).
Christa Betz heeft onder andere parafilie als specialisatie, waaronder ook pedofilie valt. Zij verscheen samen met Pedofilie.nl op Radio 1 in een uur durende uitzending over pedofilie.

Nick Hoeken (Nijmegen, Gelderland)
Nick Hoeken is een consulent seksuele gezondheid (NVVS). Hij studeerde Toegepaste Psychologie (Eindhoven) en Seksuologie (Leuven). Hoeken heeft enige ervaring met cliënten met pedofiele gevoelens en biedt ondersteuning bij het proces van zelfacceptatie. Als verdere (psychologische) hulp nodig is, kijkt hij samen met de cliënt naar de beste mogelijkheden. 

Jacqueline Therapy (Londen, Verenigd Koninkrijk)
Jacqueline van Oosterwijk werkt in het Verenigd Koninkrijk als therapeute en biedt daar een veilige praktijk voor mensen met elke en alle seksuele oriëntaties. Ze is gevestigd te Londen. Jacqueline is als zorgprofessional verbonden aan de chat van Pedofilie.nl.

De Waag (landelijk)
De Waag biedt forensische hulp aan hen die juridische grenzen overschrijden of dreigen te overschrijden. Herman Brouwer, therapeut bij De Waag, is ook betrokken als therapeut bij de chat van Pedofilie.nl.
De Waag organiseert sinds 2022 op verschillende locaties in het land gespreksgroepen voor pedofielen. Zie hier voor meer informatie.

Stop it Now Nederland
Een telefonische hulplijn voor eerste hulp als je grenzen dreigt te overschrijden en in Nederland woont. Een anoniem luisterend oor zo vaak je wilt.

Stop it Now Vlaanderen
Een telefonische hulplijn of chat voor eerste hulp als je grenzen dreigt te overschrijden en in Vlaanderen woont.

Stoppen is mogelijk (online)
Een online zelfhulp methode voor mensen die zich zorgen maken over het bekijken van kinderporno. Zowel bedoeld voor mensen die kinderporno hebben bekeken als voor mensen die daartoe de neiging voelen.

113 – zelfmoord preventie (online)
Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800 – 0113.

Ben je psycholoog of therapeut en vind je dat je in deze opsomming moet staan? Neem dan aub snel contact op met Pedofilie.nl.